Hlavná stránka \ Záruka

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa reklamácie kontaktuje Vašu obsluhujúcu pobočku osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

V prípade, že ste boli spokojný s riešením Vašej reklamácie, povedzte to každému, ak nie, pošlite nám e-mail, aby sme prípad vyšetrili: info@unixauto.sk

Viac informácií o právach zákazníkov a záručných podmienkach v prípade nákupu v našom internetovom obchode nájdete v našich Všeobecných Zmluvných Podmienkach TU.

Všeobecné záručné podmienky:

Všeobecná záručná doba na tovar dodávaný predávajúcim je v zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov ak predávajúci neposkytne v záručnom liste dlhšiu záručnú dobu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim na základe dodacieho listu, pokladničného bloku, preberacieho protokolu, alebo faktúry s dodacím listom.

V zmysle ustanovenia § 619 Občianskeho zákonníka predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím, alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

V zmysle ustanovenia § 622 Občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď a vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

V zmysle ustanovenia § 622 Občianskeho zákonníka kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčastí veci, výmenu súčasti, ak tým nevzniknú predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosti vady.

V zmysle ustanovenia §622 Občianskeho zákonníka predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady, vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

V zmysle ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstránieľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene výrobku, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového výrobku. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že vada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv, alebo sa vada na výrobku neprejaví, je zákazník povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s testovaním a manipuláciou. Výrobok bude kupujúcemu vrátený až po uhradení týchto nákladov.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, Ak nie je predávajúci schopný zákonom stanovenú lehotu dodržať, informuje kupujúceho o stave reklamácie do vypršania tejto lehoty (pri odovzdaní reklamácie dodávateľovi predávajúceho z dôvodu odbornejšieho posúdenia reklamácie). Ak nesúhlasí kupujúci s predĺžením zákonom stanovenej lehoty tak kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Po uplynutí lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Reklamáciu musí kupujúci uplatniť výlučne u predávajúceho, resp. v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho. Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť reklamovany tovar, doklad o kúpe výrobku a záručný list, ak predávajúci vydá kupujúcemu záručný list pri kúpe výrobku, alebo vykonaní služby; doklad o odborne vykonanej montáži, ak je kupujúci osobou nespôsobilou vykonávať odbornú montáž, to znamená že nie je autoservisom alebo osobou s oprávnením k vykonávaniu autoopravárenskej činnosti.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Facebook
Spoločnosť UNIX Auto s.r.o. informuje Vás, že prezeraním webovej stránky V právnom vyhlásení súhlasíte s uvedenými pravidlami.
Copyright 2021 © Všetky práva vyhradené| Damjanichova 224/14., 945 01 Komárno| (+421)23/810-5651 | info@unixautodiely.sk| Pravidlá ochrany osobných údajov| Mapa stránok